PODIJELI

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA KALESIJA

Broj:16-485-1/19
Datum: 03.06.2019 godine

Na osnovu člana 2. tačka 2.Zakona o radu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu /Službene novine F BiH broj:26/16 i 89/18) ,člana 42 Statuta JZU Dom zdravlja Kalesija ,član 10. Pravilnika o radu broj:25-U-1/17,člana 6. Jedinstvenih kriterija zapošljavanja u ustanovi broj: 72-U-1/19 od 26.04.2019 godine i Odluke o potrebi prijema br.16-422-1/19,direktor ustanove raspisuje:

O G L A S

za prijem u radni odnos po Programu zapošljavanja kadrova u
zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019 godinu.
– doktor medicine – 4 ( četri ) izvršilaca na određeno vrijeme /1 godina/.

OPĆI USLOVI:

1. Da je državljanin BiH
2. Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova i radnih zadataka za koje se prijavljuje.

Dokaz za opće uslove:

1.1.Uvjerenje o državljanstvu orginal ili ovjerena kopija
1.2.Ljekarsko uvjerenje izdato od ovlaštene zdravstvene ustanove a isto su dužni dostaviti kandidati
koji budu izabrani nakon što zaprime odluku o izvoru.

POSEBNI USLOVI:
1. VSS sa završenim medicinskim fakultetom
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
3. Licenca za samostalan rad izdata od strane ljekarske komore
4. Uvjerenje od zavoda za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji kao nezaposleno  lice.

Dokazi za posebne uslove:

1.1.Ovjerena kopija diplome
1.2.Ovjerena kopija uvjerenja
1.3.Orginal ili ovjerena kopija važeće licence
1.4.Orginal ili ovjerena kopija uvjerenja od zavoda za zapošljavanje.

Kratak opis poslova-Obavalja poslove doktora medicine vrši prvi i ponovni pregled oboljelog ili povrijeđenog , propisuje terapiju i način liječenja ,izdaje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih
djagnostičkih pretraga.
Radni odnos po predmetnom oglasu zasniva se na određeno vrijeme.

Svi kandidati su pored obaveznih dokaza za predmetno radno mjesto,dužni priložiti i sledeću dokumentaciju:

1.Prijava na oglas sa kraćom biografijom,adresa stanovanja i kontakt telefon
2.PBA 3 obrazac/cips prijava o prebivalištu/.
JZU Dom zdravlja Kalesija nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se priloži uz prijavu.

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica ( Sl.novine TK-a. br: 5/12, 5/14) , dužni su dostaviti dokaz o ostvarivanju prava iz navedenog Zakona.

Sa kandidatima koji se prijave na predmetni oglas, nakon pregleda i analize dostavljene dokumentacije, nadležna komisija ustanove održat će pismeni a nakon toga i usmeni ispit, o čemu će kandidati biti obavješteni u roku ne kraćem od 5 ( pet ) dana od dana zakazivanja ispita.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati,
Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili na adresu:
JZU DOM ZDRAVLJA KALESIJA , ul. Senada Požegića b.b. 75 260 Kalesija,
Sa naznakom “prijava na oglas za radno mjesto-doktor medicine /po programu zapošljavanja/.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu “Oslobođenje”, odnosno od dana isticanja oglasa na web stranici poslodavca www.dzkalesija.ba

PRILOG:

PRIJAVNI OBRAZAC. ( isti se može preuzeti na web stranici ustanove www.dzkalesija.ba ili u
prostorijama pravne službe ustanove kancelarija broj 33.)

Dostavljeno:
1 x oslobođenje dr. Muhamed Osmanović spec.pneumoftiziolog
1 x zavod za zapošljavanje
1 x na web stranicu poslodavca
1 x a/a

— Kompletan tekst Konkursa, kao i PRIJAVNI OBRAZAC pogledajte na linku OVDJE.

(NKP.ba)

PODIJELI