PODIJELI

Na osnovu člana 37. i člana 87. stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (”Službene novine TK”, br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kalesija, objavljuje

                                                              JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih  mjesta državnih  službenika u Općini Kalesija

 4/485

 1. Stručni saradnik za građanska stanja – matičar u Matičnom uredu Tojšići – 1 (jedan)

       izvršilac,

 1. Stručni saradnik za saobraćaj i putnu infrastrukturu – 1 (jedan) izvršilac,
 2. Viši stručni saradnik za javne nabavke – 1 (jedan) izvršilac.

 

 1. Opis poslova: obavlja pripreme za vjenčanja i zaključuje brak u skladu sa odredbama Porodičnog zakona; vrši upis u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih i registrira sve promjene u svim knjigama; vrši upise u knjige državljana; izdaje izvode iz matičnih knjiga i knjiga državljana; vodi registre za sve matične knjige i knjige državljana; vodi skraćeni djelovodnik; vrši dostavljanje izvještaja PU, statističkom zavodu i dr. organima; obezbjeđuje prepis knjiga u predviđenom roku i dostavlja ih nadležnom organu; vodi registar izdatih izvoda za inostranstvo; izrađuje spiskove po matičnim evidencijama za različite potrebe (upis u školu, registracija, vakcinacija); obavlja poslove vezane za smrtovnice i ostavinske rasprave; sastavlja zapisnike o priznavanju očinstva, o rođenju i izvan zdravstvene ustanove; izdaje potvrde i uvjerenja za ostvarivanje prava u inostranstvu; radi i druge poslove po nalogu pomoćnika Načelnika.
 2. Opis poslova: prikuplja podatke i učestvuje u izradi rješenja o komunalnim naknadama, zakupu javnih površina za postavljanje ljetnih bašta, privremenih tezgi, korištenje zelenih površina, reklamnih panoa, oglasa i plakata, korištenje javnih površina zapisnički konstatuje stvarne površine obveznika i odgovoran je za utvrđene podatke; vrši obračun u postupku izdavanja rješenja iz predhodne alineje; ustrojava i vrši evidenciju i kontrolu korištenja javnih površina te u slučaju potrebe preduzima mjere za koje je nadležan; učestvuje u izradi propisanih evidencija o stanju gradskih saobraćajnica, lokalnih i nekategorisanih puteva; pruža stručnu pomoć MZ kod izgradnje, modernizacije i održavanja puteva; pri obavljanju poslova iz svog djelokruga, ostvaruje saradnju sa komunalnom i inspekcijom za puteve; učestvuje u pripremi predmjera i predračuna u vezi sa izgradnjom putnih infrastrukturnih projekata i vrši pripremne radnje za njihovu realizaciju; učestvuje u procesima planiranja, programiranja, identifikacije, provedbe, nadgledanja, i ocjenjivanja infrastrukturnih projekata kojima je općina Korisnik, stara se o postavljanju i održavanju vertikalne i horizontalne signalizacije na lokalnim i nekategorisanim putevima, obilježavanju taxi stajališta, označavanju ulica i drugih javnih površina; učestvuje u izradi dokumentacije u vezi sa javnim prevozom putnika na linijama koje utvrđuje općina; učestvuje u izradi prijedloga mjera za otklanjanje oštećenja javnih saobraćajnica iz nadležnosti općine; učestvuje u izradi programa, informacija, obavještenja i drugih akata iz svog djelokruga a prema drugim nadležnim organima; učestvuje u izradi programa zimskog održavanja puteva na području općine Kalesija; odgovara za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada; radi i druge poslove po nalogu pomoćnika Načelnika.
 3. Opis poslova: prati provođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa zakonom; izrađuje tendersku dokumentaciju u saradnji sa stručnim osobljem; izrađuje tekst objave tendera; pruža neophodnu administrativno-tehničku podršku komisijama za javne nabavke; osigurava blagovremenost javnih nabavki; učestvuje u izradi ugovora i ostale prateće dokumentacije u okviru postupaka javnih nabavki; relevantnim službama-uposlenicima dostavlja informacije o zaključenim ugovorima; priprema i vodi komunikaciju sa Agencijom za javne nabavke, Općinskim pravobranilaštvom, dobavljačima, ponuđačima, Službenim glasnikom BiH; prati i kontroliše izvršenje plana nabavke; izrađuje izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki; izrađuje odgovore na prigovore / žalbe ponuđača; obavlja administrativne poslove u vezi sa javnim nabavkama i osigurava pravilno evidentiranje javnih nabavki; odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada; obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

Za poziciju 01:

– VSS / VII stepen stručne spreme ili I ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema

studiranja sa ostvarenih 180 ili 240 ECTS bodova – pravne struke,

– 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stečene visoke stručne spreme,

– položen poseban stručni ispit za matičara.

Za poziciju 02:

– VSS / VII stepen stručne spreme, Saobraćajni fakultet ili I ciklus visokog obrazovanja

Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova – saobraćajnog smjera,

– 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stečene visoke stručne spreme.

Za poziciju 03:

– VSS / VII stepen stručne spreme, Pravni, Ekonomski, Elektrotehnički fakultet ili I ciklus visokog

obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa ostvarenih 240 ECTS bodova – pravnog,

ekonomskog i elektrotehničkog smjera,

– 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon stečene visoke stručne spreme.

Prijavljivanje na konkurs:

 1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije adsfbih.gov.ba).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski, ili na web stranici Agencije adsfbih.gov.ba)
 3. Kandidati, za pozicije stručnih saradnika ( 01. i 02.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
  1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  2. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
  3. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti  obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni  na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH,  objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisani sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu br:02/1-34-11759-1/18 od 08.05.2018. godine.

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana  od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski I Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75000 Tuzla

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih  mjesta državnih službenika u Općini Kalesija

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

>>> Krajnji rok podnošenja dokumentacije 18.06.2018. godine

(NKP.ba)

PODIJELI