PODIJELI

Kompanija Bingo d.o.o. Tuzla planira izgradnju farme za uzgoj pilića/brojlera na lokalitetu Vukovija. Vijeće MZ Vukovije Donje na proširenoj sjednici održanoj 11.9.2019. godine donijelo je Odluku o provođenju ankete među mještanima a u vezi izgradnje pomenute farme kako bi se utvrdilo da li su mještani za ili protiv izgradnje.

Anketirano je 606 mještana, a rezultati su pokazali da je ZA izgradnju njih 34, a protiv 572. Nakon utvrđenih rezultata uputili su molbu na adrese nadležnih institucija.

Ipak, za 14.10.2019. (ponedjeljak)  u 13.00 sati je zakazana nova Javna rasprava, ovoga puta u prostorijama Općine Kalesija.

—————————-

Tekst u cjelosti i bez izmjena preuzimamo sa portala www.fmoit.gov.ba
– Pogledajte link OVDJE.

JAVNA RASPRAVA o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš za BINGO d.o.o. TUZLA, – Farma za tov brojlera na lokalitetu Vukovije, općina Kalesija

Investitor Bingo d.o.o Tuzla, Bosanska poljana bb, 75.000 Tuzla dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole –Studiju o utjecaja na okoliš za – Farma za tov brojlera na lokalitetu Vukovije općina Kalesija, kapaciteta 156.000 brojlera po turnusu

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je Rudarski institut d.d. Tuzla.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora Bingo d.o.o. Tuzla, – Farma za tov brojlera na lokalitetu Vukovije općina Kalesija, kapaciteta 156.000 brojlera po turnusu općina Kalesija, je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića 2, treći sprat – kancelarija br 308.

Druga javna rasprava će se održati u zgradi općine Kalesija (velika sala),

Patriotske lige bb, Kalesija, dana 14.10.2019. godine, sa početkom u 13.00 sati.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
H.Čemerlića 2, 71.000 Sarajevo

(NKP.ba)

PODIJELI