Općina Kalesija: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima

Općina Kalesija: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima

223
0
SHARE

Općina Kalesija je raspisala konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima, sa područja kalesijske općine. Stipendije u iznosu po 100 KM isplaćivat će se 10 mjeseci u 2015. godini. Redovni studenti koji su prethodnu godinu studija završili sa prosječnom ocjenom 9,0 i više, ostvaruju pravo na stipendiju bez bodovanja.
Općina Kalesija

U nastavku prenosimo kompletam tekst konkursa za dodjelu stipendija:

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), te Odluke o budžetu općine Kalesija za 2015. godinu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 12/14) i Odluke o raspodjeli sredstava sa Ekonomskog koda 614234 – Isplate stipendija u 2015. godini, broj: 02-05-2-84/15 od 08.01.2015. godine, Općinski načelnik Kalesija, dana 15.01.2015. godine, raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2014/2015. godini

U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2015. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija u iznosu od po 100,00 KM koje će se isplaćivati u 10 mjesečnih rata tokom 2015. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

– da su državljani BiH
– da su redovni studenti I ciklusa na jednom od Univerziteta u BiH
– da imaju prebivalište na području općine Kalesija
– da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca
– da su završili prethodne godine školovanja (od I-IV razreda srednje škole) sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0 (za studente koji prvi puta upisuju prvu godinu studija)
– da su završili prethodnu godinu studija sa najmanjom prosječnom ocjenom 7,0.

Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni (u originalu ili ovjerenoj kopiji) priložiti slijedeća dokumenta:

  • Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine – semestra,
  • Uvjerenje o položenim ispitima ili ovjerenu kopiju Indexa sa postignutim uspjehom u prethodnoj godini studija,
  • Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole ili kopiju svjedočanstava od I – IV razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija),
  • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
  • Prijavu mjesta prebivališta ili kopiju lične karte (ovjerena kopija),
  • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
  • Izjavu da ne prima kredit ili stipendiju od drugog davaoca (ovjerena od nadležnog organa)
  • Dokaz o statusu nosioca i ostalih punoljetnih članova porodičnog domaćinstva:

– za korisnika socijalne pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija,
– za korisnika prava boračko-invalidske zaštite – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa,
– za nezaposlene demobilisane borce – Uvjerenje Odjeljenja odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH i Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,
– za ostale nezaposlene – Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,
– za zaposlene članove domaćinstva i korisnike penzije – Uvjerenje o visini plaće i zadnji ček od penzije,

  • Dokaz o osvojenim nagradama na takmičenjima iz oblasti za koju se obrazuje, za prva tri mjesta, (na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou),
  • Dokaz o objavljenom naučno-stručnom radu.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, socijalni status porodice, postignuti rezultati na takmičenjima i naučno-stručni rad u prethodnoj akademskoj godini.

Redovni studenti koji su prethodnu godinu studija završili sa prosječnom ocjenom 9,0 i više, ostvaruju pravo na stipendiju bez bodovanja.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Oslobodjenje”.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na adresu:

OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija, sa naznakom “Za Konkurs za dodjelu stipendija”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V.D. OPĆINSKI NAČELNIK
Mr.sc. Salmir Avdibašić dipl.ing.el.

(NKP.ba)