Pod kojim uvjetima će građani BiH moći raditi u Hrvatskoj?

Pod kojim uvjetima će građani BiH moći raditi u Hrvatskoj?

15852
0
SHARE

Pratite Nezavisni Kalesijski Portal na Facebooku

Većina stranih radnika u Hrvatsku dolazi iz Bosne i Hercegovine, gdje je stopa nezaposlenosti izuzetno visoka i doseže čak 40%. Posljedica toga je velika mobilnost bh. radnika prema Sloveniji i Hrvatskoj.

posao gradevinaRadna dozvola je posebna dozvola koja strancima omogućuje rad na području RH. Izdaje se na zahtjev pravne ili fizičke osobe koja zapošljava stranca, tj. na zahtjev poslodavca. Radom se smatra i volonterski rad kako je uređen općim propisima o radu, ali se ne smatra obavljanje prethodnih radnji za osnivanje i registraciju trgovačkog društva, registraciju obrta ili slobodnog zanimanja.

Da bi se stranac zaposlio na teritoriju RH važno je da ima reguliran boravak. Boravak stranca može biti: kratkotrajan, privremeni i stalan.

Kratkotrajni boravak, je onaj u trajanju do 90 dana na temelju vize ili bez vize. Stranac kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku ne treba viza može boraviti u RH najduže 90 dana u vremenskom razdoblju od 6 mjeseci, računajući od dana prvog ulaska. Odobrenje za prvi privremeni boravak unosi se u putnu ispravu u obliku naljepnice s rokom važenja od jedne godine.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak stranac može podnijeti diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, ali i policijskoj upravi, tj. policijskoj postaji. Privremeni boravak se može odobriti radi spajanja obitelji, rada, srednjoškolskoga obrazovanja i studiranja, znanstvenoga istraživanja i humanitarnih razloga.

Načini i uvijeti dobivanja radne dozvole

Poslodavac podnosi zahtjev za izdavanje radne dozvole policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema sjedištu poslodavca, pri čemu je obvezan priložiti: ugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor, podatke o radnom mjestu ili vrsti posla i uvjetima rada, dokaz o stručnoj spremi i osposobljenosti stranca, dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj, dokaz o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima, obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca.

Ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor poslodavac je dužan dostaviti policijskoj postaji najkasnije u roku od 15 dana od dana izdavanja radne dozvole, ako nije bio sklopljen kada je podnosio zahtjev za izdavanje radne dozvole. Zaprimivši zahtjev, policijska uprava je dužna u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva donijeti rješenje. Protiv rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 8 dana od dana dostave, a ako se radi o odluci o odbijanju zahtjeva za izdavanje radne dozvole zbog popunjenosti godišnje kvote radnih dozvola nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Radna dozvola neće se izdati ako poslodavac krši propise o radu, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju ili ako stranac krši odredbe Zakona koje se odnose na ulazak, boravak i rad stranaca. Stranac, za kojega je izdana radna dozvola, može raditi samo na onim poslovima i kod onog poslodavca na temelju kojeg je zasnovao radni odnos. Radna dozvola izdaje se na određeno vrijeme s rokom važenja koji je jednak vremenu na koje se zasniva radni odnos, a najduže do godine dana. Radna dozvola se može produžiti. Zahtjev za produženje radne dozvole podnosi poslodavac policijskoj upravi najkasnije 45 dana prije isteka roka važenja radne dozvole.

Više informacija o zapošljavanju stranaca u Hrvatskoj možete pronaći na službenim stranicama MUP-a Republike Hrvatske.

(NKP kalesijski.com/ Hum.ba)