PODIJELI

Na javnoj raspravi o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH održanoj danas, izneseni su usvojeni prijedlozi novog zakona, koji će doprinijeti većoj sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

Javna rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH održana je u organizaciji Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH).

Novim, odnosno izmijenjenim Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, jasnije bi se definisale razlike između naselja i naseljenog mjesta i to kako bi se odredila maksimalna dozvoljena brzina.

Prema Prijedlogu, maksimalna dozvoljena brzina u naseljenim mjestima iznosila bi 50 km/h, međutim, prema izvještaju Komisije za saobraćaj i komunikacije nije postignut dogovor da li će maksimalna brzina iznositi 50 ili pak 60 km/h.

Ono što jeste poznato to je da u naseljenim mjestima neće biti postavljeni saobraćajni znakovi koji maksimalnu dozvoljenu brzinu ograničavaju ispod 40 km/h.

Predloženom dopunom osnovnog Zakona predviđena je mogućnost prenosa poslova produženja registracije vozila sa organa za unutrašnje poslove na stanicu tehničkog pregleda vozila, ukoliko stanica tehničkog pregleda vozila ispunjava uslove propisane podzakonskim propisom.

Ovaj prijedlog je, međutim, dobio sve negativne ocjene, što znači da će se navedeni predmet brisati.

Komisija za saobraćaj i komunikacije naglašava kako se dopune postojećeg Zakona neće vršiti kako bi se uskladile sa standardima Evropske unije, već u cilju preciziranja postojećih odredbi.

Novina je i pooštravanje kaznene politike te donošenje prekršajnih odredbi kojima se pomjeraju dozvoljene granice na koje se odnose.

Ono što je tokom javne rasprave posebno naglašeno jeste ljudski faktor, a ovim izmjenama će se iznaći optimalan odnos Zakona i učesnika u saobraćaju.

Vijeće ministara je u decembru 2012. godine utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH koji je upućen u parlamentarnu proceduru.

Novi zakon bi mogao donijeti niz promjena, od promjena u definisanju pojedinih odredbi, do povećanih kazni za prekršaje, kao i izmjene koje se odnose na pješake kao učesnike u saobraćaju.

(NKP.ba)

PODIJELI