Više od devet miliona KM za ulaganja u vodoprivredu u TK

Više od devet miliona KM za ulaganja u vodoprivredu u TK

407
0
SHARE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini.

Ukupna ulaganja u vodoprivredu Programom za 2017. godinu planirani su u iznosu od 9.186.172,00 KM, što uključuje neutrošena namjenska sredstva iz prethodnog perioda i projekciju prihoda za 2017. godinu.

Ovim Programom utvrđuju se prihodi vodnih naknada koji pripadaju Tuzlanskom kantonu, način raspodjele, odnosno ulaganja namjenskih sredstava i način realizacije projekata planiranih Programom za 2017. godinu. Prema federalnom Zakonu o vodama, prihodi od opće i posebnih vodnih naknada koji pripadaju Kantonu, koriste se za sufinansiranje izgradnje i održavanja vodnih objekata, zaštitne objekte, objekte za odvodnjavanje, objekte za iskorištavanje voda, te objekte za zaštitu voda od zagađivanja, kao i ostale aktivnosti vezane za poslove upravljanja vodama – izrada tehničke dokumentacije i dr, u skladu sa godišnjim planom i programom kantonalnog ministarstva nadležnog za vode. Ulaganja sredstava opće i posebnih vodnih naknada planirana su za realiziranje odobrenih i ugovorenih projekata po prethodnim Programima, projekata i aktivnosti od značaja za Kanton, te za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata, kao i za izradu tehničke dokumentacije u dijelu upravljanja vodama za vodne objekte od gradskog, odnosno općinskog značaja, u skladu sa Odlukom o kriterijima. Raspodjela raspoloživih sredstava za projekte od općinskog značaja izvršena je na osnovu kandidovanih projekata od strane grada, odnosno općina.

/NKP.ba/