PODIJELI

26.06.2020. na web stranici Ureda za reviziju institucija u Federaciji
Bosne i Hercegovine je objavljen – Izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Kalesija za 2019. god.

O ovoj temi, odnosno o temama koje su bile predmet Revizije, NKP.BA će pisati, kako bi informisali javnost o anomalijama kada je u pitanju način utroška budžetskog novca, kako ga je aktuelna vlast u predizbornoj kampanji 2016. godine nazivala “novac svih građana Kalesije“.

Portal FAKTOR.BA je obradio samo jednu od tema koje je obuhvatila Revizija, a radi se o utrošku 14.002 KM u 2019. godini od strane višeg referenta za informisanje u Općini Kalesija, koje su potrošene na službena putovanja u Švicarskoj, Turskoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj.
Pored troškova dnevnica, ostali troškovi putovanja koji su pravdani odnose se najvećim dijelom na konzumaciju jela i pića, kupovinu prehrambenih proizvoda i slučno, koji su iznosili i do 2.000 KM po jednom službenom putovanju, a plaćena je i saobraćajna kazna u iznosu 850 KM

Preporuka revizora je da se poduzmu aktivnosti na povratu isplaćenih troškova službenog putovanja.

  • Pogledajte dio teksta revizije koji se odnosi na ovo (slika), kao i tekst koji je objavio portal Faktor.ba.

Na kraju teksta se nalazi i link za kompletan izvještaj Revizije.

 

Službena putovanja na račun Općine Kalesija: Jelo se i pilo za 2.000 KM, plaćale se i saobraćajne kazne

Revizori su konstatovali propuste kod obračuna putnih troškova u inostranstvu, i to: uz putni nalog nisu se prilagali pozivi organizatora ili druga dokumentacija iz koje bi se potvrdila opravdanost službenog puta, iz izvještaja o obavljenom službenom putu ne mogu se utvrditi bitni elementi za izračun dnevnica i drugih troškova.

U izvještajima se navodi samo mjesto na koje se išlo na službeni put, bez navođenja rezultata rada, nema izjave da li je osiguran smještaj i hrana na službenom putu. Ne navodi se ni datum podnošenja izvještaja, te u pojedinim slučajevima nema ni potpisa uposlenika koji je išao na službeni put.

– Najznačajniji iznos od 14.002 KM odnosi se na službeno putovanje višeg referenta za informisanje u inostranstvo (Švicarska, Turska, Crna Gora, Hrvatska). Pored troškova dnevnica, ostali troškovi putovanja koji su pravdani odnose se najvećim dijelom na konzumaciju jela i pića, kupovinu prehrambenih proizvoda i slučno, koji su iznosili i do 2.000 KM po jednom službenom putovanju – ističe se u izvještaju.

Revizijom je utvrđeno i to da je kao trošak službenog putovanja priznata i isplaćena saobraćajna kazna u iznosu od 850 KM, za šta nije bilo osnova, što ukazuje da sredstva nisu korištena za namjenu službenog putovanja.

– Ne možemo potvrditi opravdanost nastalih izdataka službenog puta u inostranstvo, kao ni da je obračun dnevnica po putnim nalozima u inostranstvo izvršen u skladu sa Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja – stoji u izvještaju.

U okviru izdataka za informisanje, Općina Kalesija je na izdatke za reprezentaciju potrošila 60.476 KM. Pravilnikom o poklonu, uvjetima i načinu korištenja sredstava reprezentacije propisano je da se pravdanje kroištenja sredstava vrši podnošenjem službene zabilješke u kojoj se konstatuje za koga je plaćena.

– Pravilnikom nije utvrđena visina dozvoljenih troškova reprezentacije. Uvidom u prezentiranu dokumentaciju utvrdili smo da se prilikom pravdanja računa za ugostiteljske objekte nije podnosila ovjerena zabilješka odgovornih osoba koja bi upućivala na povod i svrhu nastalog troška – stoji, između ostalog, u revizorskom izvještaju.

Imajući u vidu da se pravdanje korištenja sredstava nije vršilo sačinjavanjem službene zabilješke, revizori su konstatovali da nije uspostavljen adekvatan nadzor, odnosno kontrola nad stvaranjem i pravdanjem troškova reprezentacije.

– Shodno tome, ne možemo potvrditi namjensko korištenje sredstava reprezentacije – ističe se u izvještaju.

 

> Pogledajte kompletan “Izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Kalesija za 2019. god.” na linku OVDJE.
*** O nekim od tema koje su tretirane Revizijom – NKP.ba će dodatno pisati.

(FAKTOR.ba/ NKP.ba)

PODIJELI