PODIJELI

14:41 – Prekinuta je sjednica Općinskog vijeća Kalesija zbog nepostojanja kvoruma za rad i odlučivanje. U trenutku prozivke vijećnika od strane sekretara Hajrudina Huseinovića u sali za sjednice se nalazilo 11 vijećnika, što nije dovoljno za nastavak sjednice.

PAUZA

14:28 – Nije usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2020 – 30.06.2020. godine. Za je glasalo 12, 3 vijećnika su bila protiv, a 3 vijećnika suzdržana prilikom glasanja.

14:19 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Planiramo budžet od 14,5 miliona, a u prvih šest mjeseci imamo 3,7 miliona maraka. U doba korone putni troškovi i dnevnice su u mnogome iskorišteni. Istina se ne da sakriti da je općina u deficitu 125 hiljada KM. Deficit na kraju godine će biti oko 2,5 miliona maraka. S obzirom da imao potpisane ugovore preko miliona dođe se do zaključka da će neko biti zakinut, da li radnici za plate ili izvođači radova. Morat će se ići u zaduženje, jer ćemo imati gubitke od oko 2,5 miliona maraka. Najgore je što će narod da plati ceh.

14:10 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Prikazano je da je budžet za prvih šest mjeseci iznosio 3,7 miliona KM, što se može naslutiti da je naš realan budžet oko 8 miliona maraka. Zbrajanjem minusa vidljivo je da je budžet u minusu oko 100 hiljada maraka, a u ovom trenutntku budužet je u deficitu za više od 2 miliona maraka. Kroz izvještaj se može vidjeti da se neko u vrijeme pandemije školovao na račun općine.

14:02 – Usvojen je i Nacrt Plana upravljanja otpadom općine Kalesija 2020 – 2025.godina, koji se upućuje u javnu raspravu koja će trajati 30 dana

14:01 – Usvojen je i Program zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2020/2021. godine

14:00 – Nije usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih zajednica na području općine Kalesija

PAUZA

13:35 – Usvojena je Odluka o pristupanju izradi Strategije za razvoj turizma općine Kalesija za period 2021-2025. godina

13:33 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima, zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta, za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda u 2019.godini

13:30 – Usvojena je Odluka o gubljenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi

13:28 – Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji
zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice sa “Robot General Trading Co” 0.0. Sarajevo.

13:25 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluke o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta
putem javnog nadmetanja-licitacije:
a) Suljkanović (Suljo) Dženeta iz Tojšića,
b) “Sakić (Ahmet) Dževad iz Dubnice, 
(VIDEO prilog izjašnjavanja vijećnika. O ovoj temi ćemo naknadno pisati)
c) Halilović (Meho) SmajI iz Zukića,
d) Tosunbegović (Ismet) Nijaz iz Capardi

GLASANJE na sjednici Općinskog vijeća Kalesija za prodaju građevinske čestice (Autobuska stanica kod pruge) -…

Posted by Nezavisni Kalesijski Portal on Subota, 26. Septembar 2020.

15 glasova ZA; Enes Idrizović, Jasmin Osmančević, Mensur Hukić, Mujo Kadić, Huso Atlagić, Damir Džafić, Senad Šmigalović, Galib Softić, Rašid Vildić, Elvir Brkić, Nejra Mujanović, Ramiz Baručić,  Hasan Alić, Sejfo Trgovčević, Semir Mujanović.

13:20 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Tražio sam da neko izađe i da potvrdi da se radi o parceli na kojoj je nekada bila autobuska stanica. Devastirate narodnu imovinu. Vaš nemoral će doći do izražaja. Neće vas ova sjednica oprati pred narodom.

13:17 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Riječ je o prostoru gdje je nekad bila autobuska stanica. Ukoliko ovo ide ka tome da se ova parcela spoji sa parcelom čovjeka koji je ranije kupio zemljište, čudi me da se nije vodilo računa da između ove dvije parcele ima još jedna parcela, koja dijeli pomenute dvije.

13:14 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Predlagač bi trebao da nam objasni gdje je parcela? Po mojim saznanjima u pitanju je bivša autobuska stanica u Kalesiji.

13:10 – Na dnevnom redu je Odluka o davanju saglasnosti na Odluke o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta
putem javnog nadmetanja-licitacije:
a) Suljkanović (Suljo) Dženeta iz Tojšića,
b) “Sakić (Ahmet) Dževad iz Dubnice,
c) Halilović (Meho) SmajI iz Zukića,
d) Tosunbegović (Ismet) Nijaz iz Capardi

13:09 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija.

13:00 – Druga tačka dnevnog reda je razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija.

12:55 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020. godinu. Za Odluku je glasalo 15 vijećnika, 6 je bilo suzdržano, dok niko od vijećnika nije bio protiv. 
15 glasova ZA; Enes Idrizović, Jasmin Osmančević, Mensur Hukić, Mujo Kadić, Huso Atlagić, Damir Džafić, Senad Šmigalović, Galib Softić, Rašid Vildić, Elvir Brkić, Nejra Mujanović, Ramiz Baručić,  Hasan Alić, Sejfo Trgovčević, Semir Mujanović.

12:51 – Nakon pauze, nastavljena je sjednica vijeća. Na dnevnom redu je prva tačka: Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020. godinu

 

12:35 – PAUZA

12:25 – Galib Softić (SDP) – Vjerujem ljudima koji su radili budžet, kako će biti na kraju vidjet ćemo. Kolege kažu da ništa nije valjalo, da li je to moguće. Samo kritikuju a ne nude rješenje. U ovom budžetu je svaka mjesna zajednica. Ne mogu biti protiv projekata zbog samih građana.

12:20 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – U aprilu ove godine smo usvojili Plan asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija. Dakle, svaki putni pravac koji se planira raditi mora biti uvršten u Plan, u rebalansu budžeta imamo putne pravce koji se ne nalaze u Planu. Budžet u ovom obimu neće biti realiziran. Ako nešto nije realizirano u prethodne četiri godine, neće ni sada.

11:11 – Prva tačka dnevnog reda je : Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020. godinu.

11:11 – Nastavljena je 33.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

11:07 – Usvojeni dnevni red 33.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

10:52 – PAUZA

10:52 – Usvojen je dnevni red sa pet dopuna, koje su predložene od strane ovlaštenog predlagača

10:48 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Zašto se u dnevni red nije uvrstila tačka o reviziji budžeta. Trebali smo svi jasno i glasno reći šta imamo. Jasno je dokazan kriminal.

10:46 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Na kraju mandata se želim zahvaliti kolegama. Najbitnije tačke dnevnog reda se predlažu kao dopuna. Postalo je jasno da se ostavlja malo prostora za manevar vijećnika koji se ne slažu sa takvim odlukama i ne mogu se kvalitetno pripremiti za raspravu. Nadao sam se da ćemo na ovoj sjednici razmatrati pitanje revizije budžeta.

10:40 – U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda

10:39 – Načelnik Sead Džafić – Ovo je posljednja sjednica u ovom sazivu. Želim reći nekoliko riječi o realizovanim projektima u protekle četiri godine. Puno je projekata urađeno, puno više nego u prethodnim periodima. Dom kulture u Donjim Vukovijama, zajedno sa Federalnim ministarstvo izbjeglih i raseljenih lica, abmulanta u Vukovijama, ambulanta u Tojšićima, riješili smo problem vodosnadbijevanja visinskih zona, nema više redukcije vode u Kalesiji, svi koji žele mogu se priključiti na vodovod. Napravili smo mnoge sportske terene, uradili smo puta Omega – Drvenice, put pored Farme Spreča, spojit ćemo put Rainci Donji – Tupković, u ponedjeljak uvodimo izvođača za izgradnju puta Dubnica – Hrasno. Povećali smo sredstva za sport i kulturu. Započeli smo projekat kanalizacije i na dobrom smo putu da dobijemo dodatna sredstva za ove namjene. Zahvalio bih se građanima i vijećnicima. Pozivam kandidate na izborima da fer i korektno vodimo predizbornu kampanju.

10.35 – Enes Idrizović (predsjedavajući vijeća – NLSDŽ) – S obzirom da je ovo posljednja sjednica vijeća želim se zahvaliti kolegama koji su mi ukazali čast da obnašam dužnost predsjedvajućeg Općinskog vijeća. Ukoliko je bilo neprmjerenih riječi izvinjavam se kolegama. Najvećim uspjehom ovog mandata smatram da sam ovu dužnost, zajedno sa prethodnikom, obnašao volonterski, čime smo uštedjeli sredstva koja su usmjeravana na potrebnije projekte. Smatram da Kalesiji nije potreban profesionalni predsjedavajući vijeća. Općinsko vijeće je odgovorilo svojoj funciji, jer je usvojen veliki broj odluka čime je omogućeno nesmetano funkcionisanje načelnika i njegovih službi. Postavljen je veliki broj pitanja i inicijativa s ciljem poboljšanja uslova života u Kalesiji. Žao mi je da u posjedinim trenucima nismo pokazali jedinstvo, kada su u pitanju interesi građana. Ovo je politička utakmica i nakon vijeća sve vas smatram svojim prijateljima. Zahvalio bih se stručnoj službi Općinskog vijeća, koja profesionalno radi svoj posao, uz njihovu pomoć nije bilo teško obnašati ovu dužnost. Svim kandidatima na predstojećim izborima želim mnogo sreće.

10:28 – Šemsudin Ćatić (SDA) – U kojoj fazi je realizacija aktivnosti oko dodjele lokacije za spomen obilježja poginulim pripadnicima MUP-a i kada će početi gradnja obilježja?

10:26 – Galib Softić (SDP) – Svjedoci smo gužvi ispred javnih institucija (banke, pošte, poslovnice ZZO…) i pitanje je da li će to ikada prestati. Zbog čega se građani MZ Prnjavor ne priključuju na sistem vodovodne mreže?


10:22 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – ponovit ću pitanja na koja nisam dobio odgovor. Da li je Enes Idrizović u sukobu interesa i da li je moralno da predsjedava vijećem?
Da li je vijećnik Damir Džafić u sukobu interesa, jer po zakonu ne može raditi kao državni namještenik ili službenik i biti vijećnik u Općinskom vijeću?


10:15 – Usvojen Izvod iz zapisnika sa prošle sjednice vijeća

10:14 – Sjednici prisustvuje 17 vijećnika

10:10 – Nakon intoniranje himne BiH, počela je 33.redovna sjednica vijeća.


10.06 – Očekuje se početak 33. redovne sjednice OV Kalesija


Predsjedavajući Enes Idrizović zakazao je 33.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati u subotu, 26.septembra u BKC-u Alija Izetbegović, sa početkom u 10 sati.  Predložen je dnevni red od 10 tačaka. Pred vijećnicima će se naći  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija. Općinsko vijeće još će razmatrati Program zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2020/2021. godine i Nacrt Plana upravljanja otpadom općine Kalesija 2020 – 2025. Na dnevnom redu je i Izvještaj o izvršenju budžeta i Izvještaj o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za prvih šest mjeseci ove godine. Također, bit će razmatran Izvještaj o radu i poslovanju u 2019. godini KP “Komunalac” d.d. Kalesija i Informacija o završenoj školskoj 2019/2020. godini i upisu učenika u prvi razred osnovnih i  srednje škole na području općine Kalesija.

PREDLOŽENI DNEVNI RED: 

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020. godinu.
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija.
  3. Razmatranje i donošenje Odluka o davanju saglasnosti na Odluke o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije.
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice sa “Robot General Trading Co” d.o.o. Sarajevo.
  5. Razmatranje i donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2020/2021. godine.
  6. Razmatranje i usvajanje Nacrta Plana upravljanja otpadom općine Kalesija 2020 – 2025.
  7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2020 – 30.06.2020. godine.
  8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija do 30.06.2020. godine.
  9. Razmatranje i usvjanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2019. godini komunalnog preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija – KP “Komunalac” d.d. Kalesija.
  10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o završenoj školskoj 2019/2020. godini i upisu učenika u prvi razred osnovnih i  srednje škole na području općine Kalesija.


(NKP.ba)

PODIJELI