Pitanja i inicijative sa 26.redovne sjednice OV Kalesija: Usvojena inicijativa vijećnika Admira...

Pitanja i inicijative sa 26.redovne sjednice OV Kalesija: Usvojena inicijativa vijećnika Admira Karića da se obilježe parking mjesta za osobe sa invaliditetom

471
0
SHARE

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su na 26.redovnoj sjednici usvojili inicijativa vijećnika Admira Karića da se što prije kreiraju preduslovi i naprave/obilježe parking mjesta sa osobe sa invaliditetom. Osim obilježavanja “običnih” parking mjesta sa oznakom za invalide, u procentim predviđenim zakonom, u centru Kalesije u blizini Doma zdravlja i Općine napraviti dva parking mjesta za OSI koje  posjeduju PMV prilagođene svojim potrebama.

  • POGLEDAJTE SVA vijećnička  pitanja i inicijative sa 26. Redovne sjednice OV Kalesija;

ADMIR KARIĆ (NIP):

– Sa koliko općina/gradova je Općina Kalesija “pojačala i stvorila veze sa rukovodstvom općina u okruženju”, te ako jeste sa jednom ili više njih –  koji vidovi saradnje su ostvareni od kojih su građani Kalesije imali konkretnu korist ili će je imati u narednom periodu?!

 

OBRAZLOŽENJE

–  Podsjećam da sam pokrenuo “serijal pitanja” prema općinskom načelniku sa njegovim predizbornim obećanjima, za koje građani očekuju da ih realizira.Nakon upita za projekat kanalizacije (1), zatim u vezi sa nadvožnjakom, spomen pločom civilnim žrtvama rata i muzejom Ratne ambulante u Raincima (2),  obećanja “fabrika u svako selo” (3), te pitanja za korištenje usluga u Općini Kalesija, u šalter salI – zakaziovanje termina online i puteme telefona (4), pitanuje u vezi kreiranja boljeg ambijenta za privredu (5), prioriteti prilikom zapošljavanja boraca i pripadnika njihovih porodica (6);  plaćanje ulične rasvjete iz Budžeta Općine  za sve mjesne zajednice u Kalesiji (7);  roštiljijada i narodno  druženja svake godine  pored Spreče (8); autobuske kružne linije u općini Kalesija (9); kada će zaživjeti  (kalesijski/općinski) fond za “start-up” biznise za mlade (10) (usmeni odgovor na samoj sjednici u kojem se pripisuju zasluge za IMPACT projekte, koji djeluju u više od 50 lokalnih zajednica u BiH – govori da su se izgubila i mjerila za vlastita obećanja)JEDANAESTO (11.) pitanje je o najavljenoj saradnji sa općinama/gradovima u okruženju.

Osim “bratimljenja” u Turskoj koje je rezultiralo izletima uz različite “jelske i pijske ponude”, u eventualnom odgovoru možete pobrojati šta je korist za građane Kalesije i od toga, ali naglašavam da se pitanje odnosi na, kako ste i rekli u obećanju “saradnja sa općinama u okruženju”, pa u odgovoru možete i pojasniti krug vaših dometa kao načelnika (također, naglašavam da se ne radi o vašem ptivatnom biznis angažmanu, gdje ste pokazali da za vlastite interese nemate barijera).

– Da li je Općinska inspekcija u Kalesiji počela da djeluje po usvojenoj, važećoj i obavezujućoj “Odluci o komunalnom redu”?

OBRAZLOŽENJE

–  Na XXIV Redovnoj sjednici OV Kalesija (28.09.2023)  smo usvojili “Odluku o komuinalnom redu”, a ista je objavljena u SLužbenom glasniku Općine Kalesija 09.10.2023. – te na taj način postala pravosnažna, odnosno obavezujuća na postupanje u pogledu poštivanja iste.Odluka o komunalnom redu previđa i kazne (za pravna lica od 1.000 do 5.000 KM; odnosno 200 do 1.000 KM za fizička lica – domaćinstva).
Za pravna lica je, Odlukom, nabrojano 83 kaznene odredbe (Član 163), dok je za fizička lica/domaćinstva nabrojane 79 odredbi po kojima mogu biti sankcionisane novčanom kaznom (Član 164).

Smatram da su novčane kazne zadnja mjera postupanja, ali se pitanje može odnositi i na to – da li su izrečene već novčane kazne?!
Prije svega, pitanje prema Općinskoj inspekciji je u pravcu – DA LI SU POČELI POSTUPATI PO USVOJENOJ ODLUCI, TE DA LI OBILAZE TEREN I USMENO I(LI) PISANIM TRAGOM UPOZORAVAJU  PRAVNA I FIZIČKA LICA (DOMAĆINSTVA) O EVENTUALNIM PREKRŠAJIMA, A SVE U CILJU PRIDRŽAVANJA I POŠTIVANJE ODLUKE, SA KRAJNJOM NAMJEROM UVOĐENJA REDA I POŠTIVANJA CIVILIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI.

VIJEĆNIČKA   INICIJATIVA

–  Da se što prije kreiraju preduslovi i naprave/obilježe parking mjesta sa osobe sa invaliditetom. Osim obilježavanja “običnih” parking mjesta sa oznakom za invalide, u procentim predviđenim zakonom, u centru Kalesije u blizini Doma zdravlja i Općine napraviti dva parking mjesta za OSI koje  posjeduju PMV prilagođene svojim potrebama.Inicijativa se upućuje nadležnoj općinskoj službi i JP Vodovod i kanalizacija na realizaciju.

 

OBRAZLOŽENJE

–  Na prethodnoj 25.Redovnoj sjednci OV Kalesija smo, kao Općinsko vijeće, usvojilo “Akcioni plan za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u općini Kalesija”.

U velikom broju “arhitektonskih barijera” na području cijele Općine, ali i svih drugih nedostataka za osobe sa invaliditetom, ili bolje rečeno – ne ispunjavanje elementarnih potreba za osobe sa invaliditetom (ljudskih, a u velikom broju i zakonskih obaveza), u Akcionom planu je skeniran i evidentiran problem  (citat iz dokumenta): “ne postoje posebno označena parking mjesta za OSI (osobe sa invaliditetom) koji posjeduju PMV (putnička motorna vozila) prilagođena svojim potrebama”.

Osim evidentne potrebe da se naprave (iscrtaju u posebnim dimenzijama, prije svega zbog širine) parking mjesta za osobe koje posjeduju vozila prilagođena svojim potrebama, potrebno je na području cijelog centra Kalesije (obilježena parking mjesta) – izvršiti obilježavanje pakring mjesta za osobe sa invaliditetom, posebno u ulici prema Domu zdravlja, centralnoj ulici (Senada Mehdina Hodžića), kao i duž cijele ulice Žrtava genocida u Srebrenici (od Općinne prema dvorani); gdje se treba ispoštovati  barem zakonski zagarantovani minimum (u procentima je do 5% od ukupnog broja parking mjesta za namjene: rezervisano, invalidi…)

Samo ja jednom od nekolikoparkirališta u Kalesiji na dva mjesta sa tablom naznačena parking mjesta za invalide.

Osim u navedenim ulicama  i kod navedenih ustanova, voditi računa da parking mjesta za osobe sa invaliditetom budu u blizini Policijske stanice, Suda, BKC-a (…) kao i pored banaka.

Ovo bi bio prvi korak, odnosno realizacija jedne od brojnih mjera koje predviđa Akcioni plan.I na narednim sjednicama ću u formi inicijative predlagati mjere koje su u nadležnosti lokalnog nivoa, a pozivam da i u Budžetu planiramo novi budžetski kod za iste namjene, ili čak šireg spektra djelovanja kako bi preko istog imali preduslove da kao Općina (i naše ustanove i preduzeća, ali i udruženja) apliciramo na projekte viših nivoa i drugih fondova, jer smo usvajanjem Akcionon plana napravili prvi korak. Neka ne ostane samo na tome.

NEDŽAD BUKVAR (SDP) – Da li je završena projekta dokumentacija za regulisanje saobraćaja na raskrsnicama u Raincima Gornjim i Hidanima i da li su projekti upućeni višim nivoima vlasti?

MUJO MUJKIĆ (NIP) – Dokle se stiglo sa realizacijom spomen parka Plato Lisača 94?

NAČELNIK SEAD DŽAFIĆ – Tačno je da imamo zahtjev i da smo podržali prijedlog za izgradnje spomen parka Plato Lisača. Međutim, navedena lokacija se nalazi na privatnom zemljištu. Projekat kružnog toka Hidani je završen je i predat Federalnoj direkciji cesta. Također, urađeno je idejno rješenje za rješenje problema raskrsnice u Raincima Gornjim, ali nisam zadovoljan ovakvim rješenjem.

 

(NKP.ba)