Izvještaj Civilne zaštite TK o stanju sa poplavama i klizištima (u Izvještaju...

Izvještaj Civilne zaštite TK o stanju sa poplavama i klizištima (u Izvještaju NEMA Kalesije. Ili u Kalesiji nema problema?!)

980
0
SHARE

Prema izvještaju Kantonalne Uprave civilne zaštite Tuzla, vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati bio je 199,71 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 10 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 68,90 m3/s.
Nivo vodostaja na rijeci Spreča mjerno mjesto Karanovac u 7 sati je 315 cm (redovne mjere odbrane od poplava se poduzimaju na 300cm)
Rijeka Tinja, mjerno mjesto Srebrenik je 85cm (redovne mjere odbrane od poplava se poduzimaju na 390cm.)

Općine Čelić
Uslijed obilnih padavina koje su zahvatile područje općine Čelić u večernjim satima došlo je do izlijevanja svih vodotoka. Prema podacima sa terena najteže je stanje u naseljima Čelić, Brnjik, Lukavica, Ratkovići i Šibošnica. Prema prvim podacima sa terena 30 stambenih objekata je pod vodom i još više pomoćnih objekata, brojni lokalni putevi su u totalnom prekidu kao i nekoliko mostova koji su uništeni.
Općinski štab Civilne zaštite na održanom sastanku u 21:00 analizirajući stanje na području općine Čelić donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode izazvane poplavama.

Grad Živinice
Dana 30.05.2023. godine uslijed naglih i obilnih padavina na području Grada Živinica došlo je do porasta lokalnih vodotoka kao i plavljenja više stambenih objekata. Prema izvještaju operativnog centra Civilne zaštite najviše su ugrožena područja MZ Strašanj, Repuh, Gračanica.
-MZ Centar, Strašanj (punjenje vreća sa pjeskom te postavljanje zečijih nasipa radi odbrane stambenih objekata)
-MZ Repuh (privremeno izmještanje porodice kod roditelja zbog plavljenja objekta)
-MZ Gračanica (plavljenje stambenog objekta i plastenika, izvršeno izmještanje porodice na gornju etažu.
Grad Lukavac
Uslijed naglih padavina u Gradu Lukavac došlo je do plavljenja vise stambenih objekata u MZ Hrvati, MZ Huskići, Lukavac Mjesto, Lukavac Grad.
Grad Gračanica
Uslijed obilnih kišnih padavina, te bujičnih lokalnih potoka, kao i oborinskih voda, došlo je do izlijevanja više lokalnih potoka i rječica. U MZ Doborovci (zaseok Piragići), MZ Prijeko Brdo, MZ Džakule na više lokacija su oštećene lokalne ceste i putevi.
Spreča se izlila iz korita na području od Miričine (Jaruge), Donja Orahovica (Ibrića Polje), Donja Lohinja uz Cestu M-4, i dijelovi u MZ Pribava, tako da je preko 30 ha zasijanog poljoprivrednog zemljišta pod vodom.
Grad Gradačac
Juče je u poslijepodnevnim satima, zbog velike količine kišnih padavina došlo je do plavljenja nekoliko stambenih i pomoćnih objekata na područjima MZ Kerep i Srnice Donje. CZ je bila na terenu i intervenisala kroz podjelu vreća i obezbjeđenje pijeska za punjenje istih.
Grad Tuzla
Oborinske vode na području Grada Tuzla uzrokovale su plavljenje saobraćajnica na više lokacija. U MZ Solana došlo je do urušavanja zemlje u Moluški potok. Služba CZ je intervenisala.
Općina Doboj Istok
Uslijed porasta vodostaja rijeke Spreče i lokalnih vodotoka poplavljeno je oko 5 ha zemljišta u priobalnom području.

Klizanje tla
Općina Banovići
U protekla 24 sata bilo je 4 prijave vezano za kišne padavine koje su prouzrokavale određene prijave građana, a sastoje se vezeno za slijedeće:
Klizište u MZ Podgorje naselje Veseli Brijeg, a isto bi moglo ugroziti najmanje 3 stambena objekta.
Poplava (oborinske vode) u MZ Grivice naselje Ekonomija, a ista plavi okućnicu i plastenike.
Klizište (ponovljena prijava) u MZ Grad III naselje Brezici, a isto je uništilo putnu komunikaciju – ulicu u čijoj se blizini nalaze i stambeni objekti.
Oštećenje makadamskog puta u (onemogućen normalan pristup stambenim objektima) MZ Grivice naselje Centar.
Klizište u MZ Repnik naselje Mačkovac, a isto direktno ugrožava vikend objekat.
Općina Doboj Istok
Na prostoru općine trenutno aktivna 2 klizišta čije djelovanje ugrožava 4 stambena i više pomoćnih objekata kao i putnu i drugu infrastrukturu.

(NKP.ba)