Obavještenje za građane općine Kalesija: Novo radno vrijeme općinskih službi!

Obavještenje za građane općine Kalesija: Novo radno vrijeme općinskih službi!

619
0
SHARE
  • Prenosimo Odluku koja je objavljena na službenoj web stranici Općine Kalesija…

Na osnovu člana 36. stav (2) i (4) Zakona o radu (“Sl. novine FBiH” br. 26/16), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06) i člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) Općinski načelnik Kalesija, dana 14.11.2016. godine, d o n o s i

O D L U K U
o radnom vremenu općinskih organa i službi za upravu općine Kalesija

Član 1.

Radno vrijeme općinskih organa i službi za upravu općine Kalesija traje 40 sati sedmično raspoređeni na šest radnih dana i to:

1. Poslednja kompletna sedmica u mjesecu od ponedjeljka do petka, u periodu od 08,30 sati do 16,00 sati, a subota, u periodu od 08,30 sati do 14,00 sati.
2. Ostale sedmice u mjesecu od ponedjeljka do petka, u periodu od 08,30 sati do 17,00 sati.
Pauza za dnevni odmor traje 30 minuta u periodu od 11,00 sati do 11,30 sati.

Član 2.

Za provođenje Odluke o radnom vremenu odgovorni su pomoćnici općinskog načelnika.
Ova odluka će se primjenjivati od 15.11.2016. godine.

Član 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o radnom vremenu općinskih službi za upravu, stručnih, tehničkih i drugih službi (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 2/99 i 9/01).

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Službenom glasniku općine Kalesija”.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić

(NKP.ba)